Barbed Wire

ลวดหนาม

ลวดหนาม คือลวดเหล็กถักปมชนิดหนึ่ง โดยถักเป็นเส้น เพื่อนำไปใช้กั้นเป็นรั้ว ช่วยป้องกันการบุกรุกให้เขตพื้นที่ที่ต้องการ หรือนำไปใช้เสริมร่วมกับแผงรั้วตะแกรงเหล็กทั่วไปเพื่อยกระดับความปลอดภัย เช่น รั้วเพื่อความปลอดภัยสำหรับสนามบิน รั้วเรือนจำ และอื่นๆ

ลวดหนามเส้นเดี่ยว

Single Strand

ลวดหนามเส้นคู่

Double Strand