Warehouse Partition and Machine Guard

รั้วกั้นภายในและรั้วป้องกันเครื่องจักร

รั้วกั้นภายในหรือรั้วป้องกันเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัย คือแผงตะแกรงเหล็กเชื่อมที่เชื่อมติดกับโครงเหล็ก เพื่อใช้แบ่งเขตภายในโรงงาน โกดังเก็บสินค้า หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่กำลังทำงาน การติดตั้งรั้วเพื่อความปลอดภัยในโรงงานมีความสำคัญมาก เช่นการติดตั้งรั้วรอบเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อกันคนเข้าไปขัดขวางการทำงานของเครื่องจักร บริเวณไฟฟ้าแรงสูง บริเวณที่เก็บสารอันตราย หรือ บริเวณที่มีการสัญจรของยานพาหนะ 

สามารถสั่งผลิตได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งขนาดลวด ความสูงและความกว้างของแผง และรูปแบบพื้นผิวและสีของแผงรั้ว